Hırsız Alarm Sistemleri

Bilindiği üzere güvenlik ana unsuru insan ve diğer canlıların haklarını korumak olan önleyici tedbirler zinciridir. Özel güvenlik görevlilerinin öncelikli hedefi suçların önlenmesidir. Güvenlik sistemleri deyince de ses, ısı, ışık, titreşim ya da hareket bilgilerini algılayan elektromekanik cihazlar aklımıza gelmelidir. Özel güvenlik hizmetinden yararlanan kişi ve kuruluşlar karşılaşabilecekleri suç unsurlarının en aza indirilmesini beklerler. Bunun içinde öncelikle faaliyet gösterdikleri binaları ve çevreyi düzenlemeleri gerekir. Bunun için kullanılacak güvenlik cihazlarından uygun olanın belirlenmesinde olası iç ve dış tehditlerle güvenlik açıklarının belirlenmesi ve bunlara karşı risk analizinin yapılması önemli rol oynamaktadır.

!ç Tehditler $ahıs, kurum veya kurulu!ların kar!ıla!abilecekleri potansiyel tehlikeler, acil alarm durumları, maddi ve manevi u"ruyabilecekleri zararların sebeplerinin belirlenmesi çalı!malarına tehdit de"erlendirmeleri denir. Tehditler ilgili kurum bünyesinden de kaynaklanabilir dı! faktörlere de ba"lı olabilir. #ç tehditler arasında kurum çalı!anlarından kaynaklanan tehditler söz konusudur. Çalı!anların sayısı, e"itim ve kültür seviyeleri ve birbirlerine gösterdikleri anlayı! güvenlik önlemi alınması konusunda önemli faktörlerdir. Bir kurulu!un içerisindeki çalı!anların bölgesel farklılıkları önemli sorunlar olu!turabilir. Örne"in ülkemiz içerisinde kültürel olarak birbirinden farklı birçok co"rafi bölge vardır. Insan yaratılı! gere"i bulundu"u bölgenin insanlarına onlardan birisi olma duygusuyla daha fazla sevgi duyabilir. Aynı i!e talip bir yakınının yerine ba!ka birisinin görevlendirilmesini hazmedemeyebilir. Bu gibi örnekler genellendi"inde kurulu!un homojenli"i yani çalı!anların farklı bölge ili!kisi içerisinde olması unsuru gözardı edilmemelidir. Çalı!anlardan kaynaklanabilecek di"er bir tehdit etkeni de i!çi-i!veren ili!kisidir. Bu ili!kinin bozulmasına sebep olabilecek nedenlere bakıldı"ında sendikal ili!kilerin i!verenin menfaatlerinin önüne geçmesi, çalı!anların çok çalı!ıp az para almaları yani ekonomik nedenler ve çalı!ılan sektörün gerektirdi"i hassasiyetin çalı!anlara olumsuz yansımalarıdır. Güvenlik ihtiyacının artmasına neden olabilecek sektörden kaynaklanan hassasiyete örnek verecek olursak silah üreten bir firmanın alaca"ı güvenlik tedbirleri ile çikolata üreten bir fabrikanın güvenlik tedbirleri birbirinden çok farklı olacaktır. Özel sektörde üretimin rutin de"erlerin dı!ına çıkması durumu da çalı!anları strese sokup huzursuzlukların olmasına sebep olabilecek bir örnektir. #! yerindeki !iddet olayları, !irketlerin kar!ısındaki en önemli tehditlerden birisidir.

GÜVENLİK AÇIKLARI VE ALINACAK TEDBİRLER

Güvenlik açıklarının belirlenmesi demek korunan mekân içerisindeki kritik varlıklara ya da şahışlara erişime yönelik olası sızmalara yol açabilecek fiziksel boşlukların belirlenmesi demektir. Her mekanın; mimari plan çerçevesinde bir güvenlik planlaması yapılmamış ise, mutlaka bir güvenlik açığı vardır. Olası suçlu saldırısına olanak sağlayacak bu fiziksel açıkların iyi analiz edilmesi gerekir.

Bu analiz sırasında;

• Binaya olası sızma yönleri belirlenir.

• Sızma yönlerindeki mevcut fizikî engeller ve bunların geciktirme süreleri belirlenir.

• Fiziki engellerin zorluk dereceleri ve aralarındaki bağlantı özellikleri belirlenir.

• Kullanılan güvenlik tedbirlerinin sızmalara karşı gerekli tepki süresi hesaplanır.

• İlave tedbirler belirlenir Güvenlik tedbirlerinin en önemli amacı potansiyel suçluların eylemlerinden vazgeçmelerini ya da eylemlerini gerçekleştirememelerini sağlamaktır. Bunun en kolay yolu güvenlik açıklarını kapatacak tedbirleri almaktır.

Güvenlik açığını kapatacak en önemli faktör çevre düzenlemelerinde yapılacak değişikliklerdir. Bu değişiklikleri yapmamızı sağlayacak kriterler şunlardır:

• Çevredeki kolluk veya güvenlik kuvvetlerinin konumu ve gücü

• Çevredeki işletmelerin güvenlik ihtiyacı

• Çevrede işlenen suçların cinsi ve miktarı

• Çevredeki kuruluşların aldığı güvenlik tedbirleri

• Tesislere yaklaşma yolları

• Tesislerin dış ve iç aydınlatma durumu

• Komşu binaların yakınlığı ve yapısı

• Arazini yapısı yani işletme içerisinden geçen dere, boru hattı, vs.

• Varsa sahile ya da çevre yollarına olan yakınlık • Bölgenin iklim özellikleri • İşletmenin dış sınır özellikleri; duvar, tel örgü, vs. • Çevredeki trafik akışı, • İşletme çevresinin ıssızlık durumu Çevre düzenlemesi yaparken, sıklıkla hazırlanan yardımcı ikaz levhaları, mekânda bulunan normal kişilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlarken, potansiyel suçlulara eylemlerinin yüksek riskli olduğunu anlatır. Mekânlardaki en önemli güvenlik açığı suç işleme hazırlığında olan kişilerin ıssızca girme teşebbüsünde bulunacağı erişim yolarının bulunmasıdır. Bunun için çevre düzenlerken yapılması gerekenler şunlardır: • Binanın çevresinde görüşü azaltacak çukur, hendek ve küçük tepecikler gibi tabii toprak yapıları düzeltilmelidir. • Binalar arasında yer alan ortak kullanım alanlarının ya da patika yolların kolayca görünülürlüğü sağlanmalıdır. • Bahçe düzenlemesi yaparken bitki örtüsünün görünmeyen bölgeler oluşturması engellenmelidir. 8 • Otoparklarda, merdivenlerde ve alt geçitlerde maksimum görüş alanı olacak şekilde aydınlatma yapılmalıdır. • Yayalar tarafından kullanılan yolların yönlendirmeleri ve gece aydınlatmaları düzgün yapılmalı ve yol kaybetme ihtimalini ortadan kaldıracak işaretleme, çit, farklı zemin rengi gibi tedbirler alınmalıdır. • Binanın ana giriş kapısı yaya trafiğinin yoğun olduğu tarafa açılmalıdır. • Balkon duvarları dışarıyı görmeye engel olmamalıdır. • Ana girişler gizlenmeyi engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. • Bina dış duvarları tırmanmaya fırsat vermeyecek pürüzsüzlükte tasarlanmalıdır. • Ana kapıdan çıkarak, halka açık bölgeye ulaşan patika yol açık ve emniyetli olmalıdır. • Binaların giriş-çıkışları, buralara ulaşan patikalar ve ikaz levhaları kolayca görünecek şekilde aydınlatılmalıdır. • Her nokta en azından iki yönden aydınlatılarak gölgelenme engellenmelidir. 

1200+ kişi bizimle çalışmaktan memnun. Ya Siz bizimle çalışmak istermisiniz?